Ang mga salita ng ating Diyos at ng kanyang Anak na lubos niyang kinalulugdan